سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدتقی طغرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
محمدرضا میگون پوری – عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
بهنام خوجم لی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

کارآفرینی شامل وقایع و فرآیندهایی مرتبط با کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها است تا کالاها و خدمات آینده را خلق کند. خروجی این فرآیند، کالا یا خدمات جدید و یا هر دوی آنها می باشد. تشخیص فرصت به عنوان یکی از مهمترین توانایی های کارآفرینان موفق مطرح شده است و به همین دلیل یکی از عوامل مهم مورد بررسی در تحقیقات کارآفرینی به شمار می رود. کارآفرینی حول این پرسش ها می چرخد که چرا، چه وقت و چگونه فرصت ها برای خلق کالا و خدمات در آینده در یک اقتصاد رخ می دهد؟. فرصت های کارآفرینانه ممکن است مستقل از فعالیتهایی که کارآفرینان انجام می دهند، وجود داشته باشند و یا شاید به وسیله فعالیت های کارآفرینان خلق شده باشند. با توجه به افزایش رقابت در سازمانهای امروزی و اهمیت بقاء و ماندگاری سازمان ها، پاسخگویی به نیازهای مشتریان و وفاداری آن ها از اهمیت زیادی برخورداراست. این تحقیق با هدف بررسی فرصتهای کارآفرینانه موجود در تعدادی از بیمارستان های شهر اصفهان با توجه به خدمات قابل ارائه انجام پذیرفت و پنج فرصت کارآفرینانه شناسایی گردید و فرصت های شناسایی شده با توجه به ابعاد اهمیت و رضایت با استفاده از پرسشنامه طراحی شده طبق مدل اولویک رتبه بندی گردید.