سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد یعقوبی فرانی –
ایرج ملک محمدی –
سیدمحمود حسینی –
سیدیوسف حجازی –

چکیده:

هدف این مقاله شناسایی و تحلیل عاملی پیش برنده و بازدارنده ترویج کارآفرینی دربخش کشاورزی و ارایه راهکارهایی به منظور تسهیل و تسریع فرایند ترویج کارآفرینی می باشد تحقیق از جنبه هدف کاربردی و از حیث نحوه کنترل متغیرها غیرآزمایشی به حساب می آید تحقیق در محدوده ملی و از نظر زمانی در طی سال ۸۷ انجام شده و داده های آن با پرسشنامه بعنوان ابزار اصلی تحقیق جمع آوری شده است گردآوری داده ها پس از بررسی روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با بهره گیری از نظرات متخصصان و تعیین میزان پایایی آن با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب الفای کرونباخ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را متخصصان ترویج کشاورزی و کارآفرینی شامل اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و متخصصان شاغل در دستگاه های اجرایی تشکیل دادند که با توجه به محدود بودن جمعیت آنها تمامی افراد ۹۱ نفر بصورت تمام شماری مورد بررسی قرارگرفتند اولویت بندی و تحلیل عاملی داده ها نشان داد که پیشبرد برنامه های ترویج کارآفرینی در بخش کشاورزی نیازمند توجه همه جانبه به سازوکارهایی براس تسهیل روند قانونی راه اندازی شرکت ها و بنگاه های کشاورزی تسهیل برخورداری کارآفرینان از تسهیلات و منابع مالی بانکی و تسهیل برخورداری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز می باشد.