سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه مظفری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، سازمان حمل و نقل و پایانه های است
مهدی مصطفیان – کارشناس صنایع ، سازمان حمل و نقل و پایانه های استان تهران

چکیده:

حوادث رانندگی به عنوان یکی از مخاطرات شهری در تامین رضایت عمومی شهروندان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق بر عامل انسانی بروز این حوادث تمرکز بیشتری صورت گرفته و با رویکرد بررسی تنشوارده بر فرد در زمان رانندگی سعی شده است که عوامل تنشزای فردی و محیطی ترافیکشهری شناسایی و اثر گذاری نسبی آنها به تفکیکنمونه های مورد بررسی، مورد سنجشقرار گیرد. با توجه به نتایج به دستامده در این تحقیق آگاهی راننده از وجود نقصفنی در خودرو به عنوان مهمترین عامل تنشزا شناخته شده و عامل تاثیر رفتار سایر رانندگان نیز از جمله عوامل قابل ملاحظه می باشد.