سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهره پرسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
بهزاد فرخ سرشت – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
افشین پرسا – لیسانس ماشین های کشاورزی

چکیده:

تحقیق حاضر موانع فردی تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی سازمانی را شناسایی و راهکارههای لازم برای توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در مؤسسات کاریابی شهرستان شیراز را ارائه داده است. افراد جامعه آماری ۱۰۰ نفر می باشند و نمونهآماری ۸۰ نفر انتخاب شدند و پرسشنامه ها در بین کارکنان توزیع و پس از جمع آوری آن به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. بمنظور آزمون فرضیه تحقیق، اطلاعات مربوط وارد نرم افزار SPSSشد و عوامل فردی بر اساس آزمونهای کلموگروف – اسمیرنوف، تی استودنت تک نمونه ای و فریدمن محاسبه گردید. براساس نتایج بدست آمده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، متغیرهای عوامل فردی نرمال می باشند. براساس نتایج بدست آمده متغیرهای عدمریسک پذیری و عدم انگیزه فرصت طلبی مانع توسعه کارآفرینی سازمانی می باشند یعنی فرض محققH1مورد تأیید واقع شد و فرضH0رد شد و متغیر عدم خلاقیت و نوآوری مانع توسعه کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان مؤسسه کاریابی شهرستان شیراز نمی باشد.