سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

رضا تهرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رضا فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده:

یکی از راه های کسب بازدهی از نظر سرمایه گذاران دربازار اوراق بهادار توجه به بازدهی ناشی از سود نقدی است همچنین اتخاذب هرکدام از روشهای تقسیم سود در ارزش شرکت و کسب بازده از محل سود نقدی بی تاثیر نمی باشد لذاشناسایی عوامل تاثیر گذار برمدل سرعت تعدیل سود به عنوان یکی از روشها تقسیم سود از اهمیت بالایی برخوردار می باشد سود شرکت ها در این مدل براساس نسبت پرداخت بلندمدت سود که همان نرخ تقسیم سود در بلند می باشد تعیین می گردد سپس سود تقسیمی مورد انتظار براساس نرخ تقسیم بود بلندمدت در سود شرکت تعیین می گردد درصورتی که سود مورد انتظار شرکت نسبت به گذشته افزایش یافته باشد لذا شرکت تمایل دارد سود را به میزان نرخ تقسیم سود بلندمدت برابر سود به سود سال قبل اضافه نماید درغیرا ین صوروت تغییری انجام نمی پذیرد هرچند شرکت ها تمایل دارند درصورت افزایش سود سال جاری را نسبت به قبل به میزان نرخ بلندمدت برابر درآمد سال جاری به سال قبلی اضافه نمایند ولی افزایش به میزان نسبتی از تغییرات انجام می پذیرد که ضریب مورد نظر همان ضریب سرعت تعدیل سود می باشد.