سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا شامسیری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

این مقاله به بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق اهوازپرداخته و هدف از این پژوهش شناسایی عواملی که باعث توانمندی افراد می شود و تعیین درجه اهمیت عواملی که در توانمندسازی نیروی انسانی دخیل می باشد. این پژوهش را باید از نوع تحقیقات توصیفى – پیمایشی قلمداد نمود. جامعه آمارى آن رامدیران، مسئولان و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اهواز تشکیل داده اند و ابزار نظرسنجى در این تحقیق پرسشنامه بوده که براساس آن نظر مدیران، مسئولان وکارکنان درباره عوامل مؤثر در توانمندسازی مورد ارزیابى قرار گرفته است. سئوال اصلى تحقیق این بود که آیا متغیرهای سازمانی ( رفتاری ) در توانمندسازی منابع انسانى مؤثرند ؟ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: – نتایج نشان داد که عوامل مذکور بطور یکسان در توانمندسازی منابع انسانى مؤثر نبوده است. بیشترین تأثیر مربوط به کسب مهارتهای فردی و بعد از آن پاداش مبتنی بر عملکرد ، آموزش مستمر ، نگرش شغلی، تفویض اختیار و سپس جو سازمانی و کمترین تأثیر مربوط به توزیع اطلاعات بوده است