سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جهانگیر یداللهی فارسی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مهران رضوانی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد طغرایی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

تجاری سازی یکی از راه ها و شیوه های مهم خلق درامد و ثروت است و مخترعان مستقل یکی ازمنابع ایجاد اختراعات جدید هستند که نمی توان نقش آنها را نادیده گرفت به منظور توضیح اینکه چگونه فرصتهای تکنولوژیکی برتلاشهای تجاری سازی مخترعان تاثیر میگذارند باید به توضیح ارتباط میان فرصت تکنولوژیکی و سطح فعالیت های تحقیق و توسعه درشرکت پرداخت تمرکز و تاکید برمخترعان مستقل امکان توسعه ی محصول جدید درشرکت های نوظهور را میدهد اما باید این را درنظر داشت که افزایش فرصت های تکنولوژیک حداقل درمورد مخترعان مستقل لزوما منجر به افزایش نرخ تجاری سازی نمی شود فرصت تکنولوژیکی مشتمل بر مجموعه ای ازامکانات برای پیشرفت فنی است که ممکن است دراصطلاح توزیع ارزش هایی برای بهبود عملکرد محصول یا ویژگی محصول تبیین شده است پارامترهایی که ممکن است ازطریق فعالیت های تحقیق و توسعه یا متناوبا به عنوان توزیع بازگشت به تحقیق و توسعه شرایط تقاضا دهنده و سطح تکنولوژیکی موجود سنجیده شود.