سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جمشید راهب – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
الهام آقانی مقدم – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی و دانشگاه پیام ن
غلامرضا بخشی خانیکی – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی و دانشگاه پیام ن
مه لقا قربانلی – دانشگاه آزاد گرگان

چکیده:

استفاده از سوختهای فسیلی منجربه آزاد سازی SO2 و به دنبال آن آلودگی محیط زیست می شود. سولفور زدایی بیولوژیک ممکن است روش انتخابی جهت حذف ترکیبات گوگردی سوخت های فسیلی باشد. ۳ ژن dsz,A,B,C کد کننده مسیر ۴S در سولفور زدایی بیولوژیک در باکتری رودوکوکوس FMF شناسایی شد. توالی DNA چهار کیلو بازی که حامل ژنهای مذکور برای مسیر ۴S هشتند. ژن dszD تولید کننده آنزیم اکسیدوردوکتاز جهت مسیر سولفور زدای ۴S می باشد، از یک باکتری رودوکوکوس اریترویولیس شناسایی، جداسازی شد، که جهت افزایش سولفورزدایی بیولوژیک در مقیاس بالا اهمیت دارد. در این طرح اقدام به شناسایی، جداسازی و کلونینگ ژن dszD از یم سویه باکتری رودوکوکوس اریترویولیس شد که با انجام همولوژی ها و استفاده از نرم افزار NA استار، این نتیجه حاصل شد که درصد بالایی همولوژی با ژن اکسیدور دوکتاز باکتری رودوکوکوس اریترویولیس IGTS8 نشان می دهد. در این پروژهدف کلونینگ این ژن و بیان آن به همراه ژنهای سولفورزدایی به منظور افزایش فعالیت سولفور زدایی می باشد.