سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا سلیمانپور – دانشجوی دکتری
سیدجمال فرج الله حسینی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین نوآوری هایی است که می تواند نقش موثر و حساس در نظام آموزشی کشور میب اشد بدین منظور لازم است که مولفه هایی که برای تسهیل ایفای چنین نقشی برای ICT ضروری است شناسایی گردد از سوی دیگر کاربرد ICT در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به منظور افزایش کارآمدی آموزش ها در حال افزایش است هدف اصلی این مطالعه شناسایی مولفه های ضروری برای کاربرد اثربخش ICT در آموزش عالی کشاورزی ایران می باشد روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های کشاورزی می باشد از این جامعه یک نمونه ۲۳۰ نفری از دانشجویان به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب گردید. داده های از طریق یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفت گردآوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزار SPSS استفاده شد براساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی دراین مطالعه مولفه های ضروری در شش عامل گروه بندی شدند که در مجموع حدود ۶۸/۱ درصد از واریانس مربوط به عاملها را تبیین نمودند.