سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صفورا محمدنیا – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
طهمورث حسنقلی پور – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان از طرف دیگر بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمانها و کسب و کارها بیش از پیش ضروری کرده است.در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است.بیمه الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا از رشد بی سابقه ای برخوردار است و بیمه و به طور کلی موسسات مالی از جمله صنایعی هستند که تجارت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کند، چرا که صنعت بیمه صنعتی است اطلاعات بر، لذا دارای زمینه مناسبی جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات می باشد. علاوه بر اهمیتی که بیمه الکترونیک از دید شرکت های بیمه دارد و بررسی های مختلفی در مورد آمادگی و زیرساخت های لازم برای اجرای آن صورت گرفته است ،باید اهمیت و جذب مشتریان به این خدمت نیز در مرکز توجه قرار گیرد. تا زمانی که کاربران مورد نظر یک فن آوری از آن استفاده نکنند هدف از طراحی آن یعنی همان بهبود و تسهیل انجام امور مربوطه و دست یابی به صرفه جویی های زمانی و هزینه ای برآورده نخواهد شد. بیمه الکترونیک زمانی تحقق خواهد یافت که مخاطبان آن از آن استقبال نموده و سعی در بکارگیری آن داشته باشند. در این مقاله به بررسی پذیرش و جذب مشتریان به بیمه الکترونیک و عامل های مهم و موثر بر این موضوع پرداخته ایم.شناسایی عوامل تقویت کننده پذیرش مشتریان از خدمات بیمه الکترونیک، امکان برنامه ریزی مناسب تر جهت تسریع در افزایش کاربران خدمات الکترونیکی و بهره مندی سریعتر از مزایای آن را برای شرکت های بیمه و نیز مشتریان فراهم می آورد.در این مقاله با معرفی و تشریح بیمه الکترونیک و مدل های پذیرش فن آوری و نوآوری به این موضوع می پردازیم که چه عواملی موجب تقویت پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان می شود و با مصاحبه با خبرگان صنعت بیمه و پخشو جمع آوری پرسشنامه بین مشتریان شرکت های بیمه و با روش تحلیل عاملی و آزمون دوجمله ای به تحلیل داده ها پرداخته ایم و عوامل موثر بر پذیرش مشتریان شناسایی شده و به شکل مدل معرفی شده است و سپس پیشنهادات مفید و کاربردی به شرکت های بیمه برای جذب و پذیرش مشتریان به خدمات بیمه الکترونیک ارائه می دهیم.