سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین تبیانیان – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مهدیشهر
حسین علی ایلکا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،گروه مدیریت،فیروزکوه،ایران
محمود نیکزاد زیدی – دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده:

تحقیق حاضر با هدفشناسایی و بررسی عوامل مرتبط با کارافرینی کارافرینان مستقل و کارافرینان سازمانی زن درشهرک صنعتی شهرستان دماوند به اجرا درآمد این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که عوامل مرتبط با کارافرینی زنان درشهرک صنعتی شهرستان دماوند کدامند؟ براین اساس ضمن مرور جامع برادبیات موضوعی مربوط به کارافرینی زنان ازمیان جامعه آماری موصوف که شامل ۳۲۵ نفر میب اشد ۱۹۲ نفر به عنوان حجم نمونه به پرسشنامه تحقیق جواب دادند سپس با جمع آوری داده ها و اطلاعات با استفاده پرسشنامه لازم درقالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی و نیز استفاده ازنرم افزار SPSS جهت اجرای آزمون های اماری مربوط به شناسایی و بررسی عوامل مرتبط با کارافرینی زنان پرداخته شده است نتیجه تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داده شده است که نه ویژگی فردی درنظر گرفته شده و سه ویژگی سازمانی درنظر گرفته شده با کارافرینی زنان رابطه معنی دار داشته اند. درپایان ضمن جمع بندی و بیان نتایج تحقیق پیشنهادات مرتبط با آن و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه درآینده ارایه شده است