سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین تبیانیان – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مهدیشهر
حسین علی ایلکا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سعیده مقدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز

چکیده:

تحقیق حاضربا هدف شناسایی و بررسی عوامل مرتبط با کارافرینی کارافرینان مستقل و کارافرینان سازمانی زن درشهرک صنعتی شهرستان دماوند به اجرا درآمد این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که عوامل مرتبط با کارافرینی زنان درشهرک صنعتی شهرستان دماوند کدامند؟ براین اساس ضمن مرور جامع برادبیات موضوعی مربوط به کارافرینی زنان ازمیان جامعه آماری موصوف که شامل ۳۲۵ نفر می باشد ۱۹۲ نفر به عنوان حجم نمونه به پرسشنامه تحقیق جواب دادند سپس با جمع آوری داده ها و اطلاعات با استفاده پرسشنامه لازم درقالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی و نیز استفاده ازنرم افزار spss جهت اجرای ازمونهای اماری مربوط به شناسایی و بررسی عوامل مرتبط با کارافرینی زنان پرداخته شده است نتیجه تحقیق با استفاده ازازمون همبستگی اسپیرمن نشان داده شده است که نه ویژگی فردی درنظر گرفته شده و سه ویژگی سازمانی درنظر گرفته شده با کارافرینی زنان رابطه معنی داری داشته اند.