سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
آصف کریمی – دانشجوی دکتری
محمد مختارنیا – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تداوم فقر و تبعیض جنسیتی علیه زنان به علت وجود موانع و محدودیت های گوناگون تاریخی و فرهنگی در سر راه پیشرفت و تحول وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان موجب طرح رویکردها و تدابیر مختلف از جمله توانمندسازی زنان در ادبیات توسعه و جنسیت شدها ست لذا این تحقیق با هدف شناسایی و تاثیر راه کارهای بهینه خدمات رسانی ترویج کشاورزی برتوانمندسازی اجتماعی زنان روستایی و کشاورز منطقه لنجان اصفهان انجام گردید جامعه آماری این تحقیق را زنان برنج کاران منطقه لنجان استان اصفهان N=539 تشکیل داده است که تعداد نمونه های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران ۸۷ نفر تخمین زده شد که برای بالا بردن دقت اندازه گیری محقق این تعداد را به ۱۰۰ نمونه افزایش داد و در پایان تعداد ۹۳ پرسشنامه از تعداد کل جمع آوری گردید.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که اعتبار روایی آن با نظر چندتن از متخصصان و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرارگرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد پایایی تعداد ۳۰ عدد پرسشنامه پیش ازمون شد و آلفای کرونباخ آن محاسبه شد که برای بخشهای مختلف پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود ۰/۷۵-۰/۹۵ داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که بین راه کارهای مناسب ترویج کشاورزی با توانمندسازی زنان روستایی و کشاروز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.