سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تحسین رحمانی – گروه شیلات ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
کیوان بزرگ امید – گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ادریس قادری – گروه شیلات ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

رودخانه قشلاق (کردستان) به طول ۹۵ یکی از سرشاخه های اصلی تامین کننده آب رودخانه سیروان بوده که به دریاچه دربندخان در خاک عراق می ریزد. هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی بیولوژیک ماهیان این رودخانه بوده و بدین منظور سه ایستگاه نمونهبرداری در طول رودخانه مشخص شده و از اواسط زمستان تا اواسط بهار( ۱۳۸۸ ) اقدام به نمونه برداری گردید. برای صید از تور سالیک استفاده شد و پس از انتقال به آزمایشگاه به منظور شناسایی ماهیان صفات مورفومتریک ، مریستیک، خون شناسی، تشریحی، تولید مثلی و خصوصیات ظاهری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد ماهیان این رودخانه متعلق به خانواده کپورماهیان و شامل دو جنس و پنج گونهی Alburnus mossulensis ، Capoeta trutta ، Capoeta damascina Leuciscus cephalus ، Leuciscus lepidus, بودند که از بین ۴۶ نمونه صید شده هر کدام به ترتیب ۲۰ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱و۴ عدد را به خود اختصاص دادند.