سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

موسی کاظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
فرود شریفی – معاون آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور
سعید زیادبخش – کارشناس پروژه ملی مدیریت پایدار منابع اب و خاک حبله رود

چکیده:

هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی فعالیت های توسعه منابع اب و خاک حوزه ابخیز حبله رود برحسب معیارهای فرایندی مشارکت جوامع محلی شامل تشخیص و اعلام نیاز ترغیب و بسیج مردمی، شرکت در جلسات تصمیمگیری کمک مالی، هدایت و راهنمایی مجریان، اختصاص مکان ، شرکت در دوره های اموزشی ، مشارکت در اجرا و نظارت بر فعالیتها بوده است این تحقیق از نوع توصیفی است و طی آن نظرات ۲۱۰ نفر از اعضای جوامع محلی حوزه ابخیز حبله رود واقع در بخشهایی از دو استان تهران و سمنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چندمرحله ای بررسی شده است روش شناسی مورد استفاده برای اولویت بندی و انتخاب فعالیت مناسب در حوزه ابخیز تحلیل چندمعیاره تصمیم گیری فازی F-MCDM بوده است نتایج به دست امده دراین تحقیق بیان کننده قابلیت بالای جوامع محلی برای تعریف فعالیت های توسعه منابع اب و خاک درحوزه ابخیز حبله رود بودهاست به نحوی که آنها ۷۶ عنوان با فراوانی کل ۴۷۸ فعالیت را برای توسعه منابع اب و خاک حبله رود پیشنهاد داده اند در قالب ۱۰ گروه فعالیت توسعه ای دسته بندی شده اند.