سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر خراسانی زاده – کارشناس ارشد مدیریت ب حران
حسین متفکر – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدحسین عندلیب مقدم – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

باتوجه به گستره حوزه نفوذسوخت و نقش استراتژیک آن درپایداری کشور این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی پارامترهای موثر برکاهش آسیب پذیری انبارهای استراتژیک ذخیره و توزیع فراورده های نفتی بعنوان یکی از اصلی ترین ارکان چرخه سوخت تعریف شده است تا براساس آن بتوان با توجه به محدودیت منابع و درراستای افزایش استمرار خدمات رسانی انبارها درخصوص هزینه نمودن برای کاهش اسیب پذیری آنها درزمان بروز بحران بدرستی اقدام نمود بدین منظور پرسشنامه ای حاوی ۳۷ پارامتر پیشنهادی تاثیر گذار براهمیت انبارها براساس نظرات خبرگان صنعت نفت و مدیریت بحران تهیه شد و پس از تحلیل نتایج بکمک روشهای آماری Excel2007 SPSS15 اولویت پارامتر ها بدست آمد.