سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد همتی – دانشگاه آزاد سمنان،استادیار مدیریت صنعتی،سمنان
پیمان برزگر کلیجی – دانشگاه آزاد سمنان،دانشجوی مدیرین صنعتی،سمنان
علی اکبر کرمی اول – دانشگاه آزاد سمنان،دانشجوی مدیریت صنعتی،سمنان

چکیده:

هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برسوداوری واحدهای صنفی عرضه کننده کالا پوشاک در سطح خرده فروشی مبادرت به توزیع کالا می کنند می باشد موفقیت هر صنف و موسسه ای در گرو شناخت هرچه بیشتر از مشتریان رقبا و سایر عوامل تاثیر گذار بر آن رشته می باشد نیازها و خواستهای مشتریان همواره در حال تغییر اند و تنها در صورت شناخت این تغییرات صنف یا موسسه می تواند موفق شود از طرفی رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر برای خود هستند بنابراین شناخت و پیش بینی عوامل مختلف در سوداوری و ارائه راهکارهای مناسب در برخورد با آنها نقش کلیدی در موفقیت یک صنف یا موسسه در بازار هدف بازی خواهد کرد. مطالعه حاضر در پی شناخت عوامل موثر برسوداوری واحدهای صنفی عرضه کننده کالا پوشاک در شهرساری است سپس محقق با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP به اولویت بندی عوامل موثر بر سوداوری واحدهای صنفی می پردازد پس از طرح سوال اولیه با مطالعه متون علمی و مصاحبه با متخصصان و کارشناسان و خبرگان ۲۶ عامل موثر برسوداوری واحدهای صنفی شناسایی گردید که با مرجاعه به متخصصان و کارشناسان درنهایت ۱۶ عامل فرعی مهمتر در ۵ گروه: مطلوبیت عرضه کالا و خدمات با ۳ زیرمجموعه فرعی، عوامل بازاریابی با ۴ زیرمجموعه فرعی، قیمت و بهای کالا با ۳ زیرمجموعه فرعی، فرد صنفی فروشنده با ۴ زیرمجموعه فرعی و عوامل فیزیکی و محیطی با ۲ زیرمجموعه فرعی انتخاب شده و پس ازتهیه پرسشنامه مقایسات زوجی این پرسشنامه به متخصصان و کارمندان و مدیران سازمان بازرگانی و همچنین افراد شاغل درواحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک ارائه و پس از جمع اوری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی عوامل اصلی و فرعی مشخص شد.