سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
عاطفه نفیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
زینب صادقی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

بی شک می توان گفت مهم ترین دارایی اغلب سازمانها مشتریان آنها هستند.توجه جدی به مشتری ، لازمه تداوم فعالیت دربازارهای رقابتی امرمز است.از طریق جلب رضایت مشتری، سازمانها می توانند هزینه های تولیدشان راکاسته و درامدشان را افزایش دهند.مدیریت ارتباط با مشتری به مدیران وسازمانها در برقراری ارتباط سازنده با مشتریان وحفظ آنها کمک می کند.اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری CRM دربسیاری از سازمانها موجب افزایش توان رقابتی،کاهش هزینه و افزایش درآمدها گردیده است.این تحقتق با موضوع شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرپیاده سازی ارتباط بامشتری CRM مطالعه موردی : صنعت نساجی کویر به بررسی این موضوع می پردازد که متغترهای مؤثر بر پتاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری چه عواملی هستند؟در این تحقتق پنج بعد از عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در نظر گرعته شده است که شامل بعد سازمانی بعد تکنولوژیکی،بعد مدیریت دانش،مشتری مداریو تجربه استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری، می باشد. نتایج بدست آمده در این تحقتق که از طریق نرم افزار SPSS و از طریق آزمون فریدمن صورت پذیرفته است حاکی از آن است که بین ابعادسازمانی دراین دانش ،تجربه استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری و بعد مشتری مداری با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معناداری وجود دارد و این ابعاددرمومفقیت مدیریت ارتباط بامشتری اثرمثبتی دارند ولی بین بعدتکنولوژیکی و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معناداری دیده نشد.