سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اسماعیل رحمانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
سروه مرادی – کارشناس ارشد میدریت بازرگانی

چکیده:

کارآفرینی روستایی راهکاری جدید درنظریه های توسعه درراستای دستیابی به توسعه پایدار است دراین میان کشاورزی ازبخشهای اساسی اقتصادروستا و کشور و زمینه ساز رشد و توسعه آن است توسعه کشاورزی مبنای راهیابی سرمایه گذاری اشتغال وخدمات به سمت مناطق روستایی کاهش بیکاری و اشتغال زایی این بخش می شود هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر برتوسعه کارافرینی کشاورزی ازنظر کشاورزان کارافرین و کارشناسان کشاورزی میباشد بهدلیل پایین بودن حجم جامعه ۳۶نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شده و داده ها به کمک نرم افزار spss تحلیل گردیده اند این تحقیق ازحیث روش توصیفی پیمایشی و ازلحاظ هدف کاربردی است براساس نتایج تحقیق سه عامل اقتصادی اجتماعی و میحطی درتوسعه کارافرینی کشاورزی نقش داشته اند.