سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد دهقانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، ارائه یک مدل جدید برای اولویت بندی ریسک ها در پروژه های سد سازی میباشد. پروژه های سد سازی بدلیل اینکه مستلزم مخارج زیاد و شرایط مکانی پیچیده هستند دارای ریسک های متعددی می باشند . عدم مدیریت صحیح ریسک ها منجر به تاخیر زمانی و افزایش هزینه ها می شود . در تحقیق حاضر با نظر خواهی از متخصصان و با استفاده از استاندارد PMBOK تعداد ۴۲ عنوان ریسک در ۲ فاز انجام پروژه شناسایی گردیده است، نتایج پژوهش بیانگر این بودند که عدم تامین بودجه کافی برای اجرای طرح در زمان مناسب و تاخیر در پرداخت های پیمانکاران ، در رتبه اول اهمیت میباشند.