سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا طبیبی –
الناز معیر – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات،مدیر آموزش مرکز آموزش بازرگانی بابل

چکیده:

مراکز بهداشتی درمانی یکی از حوزه های نوین کاربرد پیام کوتاه است با نگاه به برخی از ویژگیهای پیام کوتاه مانند سرعت دقت و نظایر آن و مقایسه با ویژگی های مورد نیاز اطلاع رسانی درحوزه خدمات بهداشتی درمانی این سوال به ذهن متباین می شود که آیا و چگونه کاربرد این فناوری دراین حوزه باعث ارتقا سطح خدمت رسانی موجود خواهد شد؟ درراستای پاسخ گویی به سوال فوق مطالعه حاضر به بررسی وضعیت موجود کیفیت اطلاع رسانی خدمات بهداشتی درمانی دریک بیمارستان خصوصی و مقایسه آن با اطلاع رسانی توسط پیام کوتاه از دیدگاه مراجعان می پردازد براساس نتایج درصورت اطلاع رسانی توسط پیام کوتاه در سه حوزه خدمات مالی پذیرش و کلینیکی وضعیت موجود ارتقا می یابد این درحالی است که درخدمات پاراکلینیکی چنین بهبودی متصور نیست همچنین دیگر نتیجه این پژوهش برعدم اولویت یکسان این خدماتدراستفاده از پیام کوتاه دلالت دارد.