سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه مکوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
بیژن مقصودلوکمالی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد میبد
ایرج محمدفام – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

ارزیابی اثرات محیط زیستی EIA از جمله روشهای بسیارکارآمد جهت ایجاد تعادل و سازگاری بین فعالیت ها و محیط زیست می باشد دراین پژوهش درارزیابی اثرات محیط زیستی از روش دلفی و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شد پالایشگاه نفت فوق سنگین خوزستان در ۷ کیلومتری شمال شهر آبادان در استان خوزستان به عنوان مطالعه موردیانتخاب گردید اثرات درمحیطه ای فیزیکوشیمیایی بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که بیشترین اثرات درمحیط فیزیکو شیمیایی با وزن ۰/۶۶۱ وارد میشود پس از آن بیشترین اثرات به ترتیب برمحیطهای بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی با وزنهای ۰/۲۰۸ و ۰/۱۳۱ تحمیل خواهد شد با ادغام اوزان اثرات به ترتیب کاهش کیفیت زیستگاه های آبی انتشار روغن و گریس در آبهای سطحی و انتشار SO2 دراولویت اول تا سوم قرار گرفتند برخلاف سایر روشهای ارزیابی با استفاده از روش AHP و نظرات کارشناسان دیدگاه های ذینفعان درگیر در رتبه بندی است همچنین از ورود افکار شخصی در ارزیابی اثرات جلوگیری می کند.