سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

روح اله رضائی – استادیار
فرشته میری کرم – دانشجوی کارشناسی ارشد
لیلا صفا – دانشجوی دکتری

چکیده:

تحقیق توصیفی پیمایشی حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان در زمینه کارآفرینی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ۸۹۳ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد ۱۹۱ نفر از آنان از طریق روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان نیاز آموزشی ۲۰/۲درصد از دانشجویان در زمینه کارآفرینی در سطح کم ۳۶/۷درصد در سطح متوسط و ۴۳/۱درصد در سطح زیاد بود. با توجه به یافتههای تحقیق مشخص شد که مهمترین نیازهای آموزشی دانشجویان مورد مطالعه در زمینه کارآفرینی به ترتیب اهمیت شامل نیازهای مرتبط با دانش کارآفرینی، مهارتهای عمومی، تدوین طرح کسب و کار، مهارتهای مدیریتی، شایستگیهای شغلی و قوانین و مقررات بودند