سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا ربیعی مزرعه شاهی – دانشکدهی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران
علی مروتی شریف آبادی – دانشکدهی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده:

در اغلب صنایع، هزینههای دستیابی و استفادهی مواد خام و قطعات مورد نیاز، بخش عمدهی هزینههای محصول را تشکیل میدهند. بنابراین تصمیمگیریهای مرنبط با استراتژیها و عملیات خرید، نقش مهمی در سود سازمان و بقای آن ایفا میکنند. از این رو تصمیمگیری برای انتخاب صحیح تأمینکنندگان در زنجیرهی تأمین اهمیت بیشتری یافته است. با توجه به نقش راهبردی تأمینکنندگان در زنجیرهی تأمین بررسی معیارهای راهبردی برای انتخاب تأمینکننده ضروری است. در این تحقیق، مسئلهی انتخاب تأمینکننده در شرکت آرافن نائین بررسی شد. در این تحقیق بااستفاده از رویکردSWOT و منطق فازی معیارهای انتخاب تأمینکننده اولویتبندی شدند.نتایج تحقیق نشان داد که معیارهای کیفیت محصول توانایی ساخت و تحویل به موقع محصول به ترتیب مهمترین معیارهای درونی و سهولت ارتباط، موقعیت جغرافیایی و مورد اعتماد بودن به ترتیب مهمترین معیارهای بیرونی در انتخاب تأمینکننده در شرکت آرافن نائین هستند.