سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهراب عبداله زاده مقدم – مربی دانشگاه صنعتی ارومیه
رامین قاری زاده بیرق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برونداد یک فرد واحد و سازمان بکارگرفته میشود عامل انسانی به عنوان مهمترین و موثرترین عامل تولید دربهره وری میب اشد هدف تحقیق جاری بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بربهره وری سرمایه انسانی با روش تاپسیس می باشد بطوریکه ضمن مرور مفاهیم موجوددربهره وری عوامل موثرمورد مطالعه قرار میگیرند گردآوری اطلاعات موردنیاز به کمک دو سری پرسشنامه خواهد بود روش کار به این شکل است که با تحلیل نتایج حاصل ازپرسشنامه اول به کمک یک نرم افزار اماری عواملی که بیشترین تاثیر بربهره وری سرمایه انسانی دارند مشخص میشود به منظور اولویت بندیمعیارهای شناسایی شده ازپرسشنامه اول تکنیک تاپسیس به کاربرده میشود درادامه به منظور بررسی تاثیرهریک ازعوامل نسبت به شاخصهای تعیین شده پرسشنامه دوم دراختیار نمونه آماری قرارگرفته و ماتریس تصمیم گیری با استفاده ازنظر کارشناسان خبره سازمان به دست می آید