سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی
مهران افخمی – دکتری محیط زیست- مدیر محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان.

چکیده:

این پژوهش با هدف اندازه گیری و شناسایی مواد زاید بیمارستانی و طبقه بندی آنها بر اساس معیارهای WHO , در بیمارستان امیرالمؤمنین و پلی کلینیک شهید رجایی در شهر اهواز صورت پذیرفت. این مطالعه یک نوع بررسی میدانی – توصیفی می باشد، بدین صورت که ابتدا پرسشنامه بررسی وضعیت جمع آوری، نگهداری و دفع پسماند در بیمارستان، تهیه و سپس با مراجعه حضوری به دو مؤسسه درمانی مورد مطالعه و بازدید از بخش ها و جایگاه موقت نگهداری پسماندها، نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام گردید. با انجام آنالیز فیزیکی در هفت روز میانی فصول پائیز و زمستان، درصد مواد تشکیل دهنده، درصد زباله های عفونی و غیرعفونی و چگالی زباله تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین وزن کل پسماندهای تولیدی، در بیمارستان امیرالمؤمنین برابر با ۳/۷۹kg/beb-day می باشد. میزان کل پسماندهای تولیدی، پسماندهای عفونی – خطرناک و شبه خانگی در پلی کلینیک تخصصی شهید رجایی به ترتیب برابر با ۵۹/۳۹ , ۲۵/۸۲ , ۳۳/۵۷ کیلوگرم در روز می باشد در حالی که این میزان در بیمارستان امیرالمؤمنین به ترتیب برابربا ۸۱۸/۸۵ , ۲۹۲/۹۴ , ۵۲۵/۸۹ می باشد. میانگین وزن مخصوص پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان امیرالمرمنین ۲۰۳/۲۸kg/m3 و در پلی کلینیک شهید رجایی ۱۸۷/۸۰kg/m3 می باشد. همچنین براساس طبقه بندی WHO , در این دو بیمارستان پسماندهایی از نوع مواد زاید رادیواکتیو و ظروف مستعمل تحت فشار تولید نمی شود. براساس یافته های این مطالعه و مسائل و مشکلات زیست محیطی موجود در شهر اجرای برنامه جداسازی صحیح پسماندهای عفونی از پسماندهای شبه خانگی یکی از ضروری ترین گام های لازم جهت کاهش مشکلات بهداشتی و زیست محیطی و همچنین هزینه های مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر اهواز می باشد.