سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا صادقی پویا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
الهام خورشیدی – کارشناس کامپیوتر- نرم افزار

چکیده:

قرارگیری برخی مجتمع های گردشگری ساحلی در نزدیکی مراکز صنعتی موجب تاثیرپذیری آنها از چنین فعالیت هایی گردیده است که می توان با ارائه یک برنامه مدیریت زیست محیطی از وارد شدن آسیب به چنین فعالیت هایگردشگری جلوگیری نمود . د ر این مقال ه تلاش گردید ه است ب ا کمک جم ع آوری اطلاعات و بازدی د میدانی، شناسایی اثرات و نمایه های آن، بررسی قوانین و استانداردها، معرفی روش های تقلیل اثرات و ارائه سیستم پایشزیست محیطی، با توجه به اثرات فرودگاه نوشهر یک برنامه مدیریت زیست محیطی برای مجتمع گردشگری سیترا ارائه گردد. ب ا تهی ه و توزیع پرسشنامه د ر میان کارشناسان و متخصصان جهت شناسایی اثرات مه م و راه کارهایمربوطه، مشخص گردید آلودگی صدا، آلودگی هوا و آلودگی منابع آب از جمله مهم ترین اثرات وارد بر مجتمعگردشگری سیترا از طرف فرودگاه می باشد. پس از جمع بندی و تحلیل پرسشنامه ها، راه کارهای کاهش اثرات باکمک مدل تصمیم گیری تکنیک شباهت به راه حل ایده آلTOPSIS) رتبه بندی گردید. نتایج نشان می دهد راه کارهای مدیریت زیست محیطی به ترتیب رتبه بندی عبارت از اصلاح عایق بندی ساختمان ها، خریداری اراضی اطراف فرودگاه، احداث موانع صوتی در اطراف فرودگاه، گسترش طرح فضای سبز اطراف فرودگاه، تاسیس سازمان مردمی پیگیری امور مربوط به اثرات فرودگاه و اصلاح و تغییر راه دسترسی به فرودگاه می باشد.