سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا محمدی زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
جواد سرگلزایی – عضو هیات علمی دانشکدهی مهندسی،گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

شاهدانه یک گیاه علفی و حاوی ترکیبات با ارزشی مانند ویتامینها ،کربوهیدراتها ،پروتئینها و فیتواسترولهااست که در جلوگیری از رشد تومور،کاهش بیماریهای قلبی-عروقی و کاهش ابتلا به سرطان روده موثر می-باشند. هدف ما در این تحقیق استخراج روغن ،شناسایی ،جداسازی و تعیین مقدار استرول این دانه می- باشد.بدین منظور از روش پرس سرد برای استخراج روغن استفاده شدهاست.برای جداسازی استرولها، ابتداترکیبات غیرصابونی روغن جدا شده و سپس همراه با دیاتیلاتر به دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک تزریق گردیدهاند.سپس استرولهای استخراج شده توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی شناسایی گردیدند.در اینتحقیق مشاهدهشد که شاهدانه، با بازده استخراج ۷۲ %روغن ومیزان ترکیبات استرولی ۱۵۲۶ میلیگرم بر کیلو- گرم به عنوان یک دانهی روغنی و منبع مناسبی از فیتواسترولها ،میتواند مورد استفاده قرارگیرد.