سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید سعیدا اردکانی – دانشگاه یزد
حسین علی پورلایزنگانی – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم و تحقیقات یزد
زهرا گل بغداد آباد –
شبو – دیوانی آذر

چکیده:

صنعت توریسم دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد ایجاد اشغال و دست یابی به درآمد ارزی پایداری و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی درراستای صلح و وفاق بین المللی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است. در این مقاله ضمن شناسایی مناطق توریستی به سه عوامل ضعف بازاریابی، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و نهادهای پشتیبانی که به نظر می رسد رباطه مستقیمی باتوسعه صنعت گردشگری شهرستان مهریز دارد مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه ای پرداخته و به منظور جمع آوری اطلاعات از دو سری پرسشنامه استفاده شده، نتایج مبین این است که بین ضعف بازاریابی، ضعف امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری و نهادهای پشتیبانی با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری شهرستان مهریز رابطه مستقیم دارد