سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید جابری – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده:

یکی از عواملی که در موفقیت پروژههای ساختمانی نقش مهمی دارد، تأمین مالی پروژه میباشد. در شرکتها و پروژههای بزرگ ساختمانی، چنانچه میزان سرمایه مورد نیاز برای ساخت پروژهها، بیش از منابع در اختیار سازندگان و سایر تأمین کنندگان مالی باشد، پیدایش عدم قطعیتها در مدیریت مالی پروژهها، گریزناپذیر است. در چنین شرایطی، شناسایی روشهای تأمین مالی مناسب، ارزیابی و مدیریت منابع مالی پروژه، احتمال موفقیت پروژه در رسیدن به اهداف مورد نظر را افزایش میدهد. این امر، مستلزم آشنایی با روشهای تأمین مالی و ارزیابی منابع مالی این گونه پروژهها با توجه به عدم قطعیتهای هر یک از منابع میباشد. در این مقاله، ابتدا روشهای تأمین مالی معرفی میشود. سپس شیوه ارزیابی کمی منابع مالی با توجه به عدم قطعیتهای هر یک از منابع مالی، به روش شبیه سازی ارائه میگردد. در پایان، در یک مطالعه موردی، با به کارگیری شیوه ارائه شده، شناسایی و ارزیابی منابع مالی به صورت کامل تشریح میشود. این مقاله میتواند به عنوان یک راهنمای کاربردی در شناسایی، ارزیابی و مدیریت منابع مالی پروژههای ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد