سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدغلامرضا موسوی – کارشناس ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
محمدحسن مبارکی – عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ابوالقاسم عربیون – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ابوالقاسم شریف زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با آشکار شدن ضرورت پرداختن دانشگاه‌ها به کارآفرینی بسان یک کارکرد محوری در کنار آموزش و پژوهش، تسهیل کارآفرینی دانشگاهی بیش از پیش اهمیت یافته است. این تحقیق در همین راستا و با هدف شناسایی و تحلیل موانع مرتبط با ملزومات فرهنگی کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به انجام رسیده است. با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان، ۹۲ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه انتخاب مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یک پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق، پس از مرور ادبیات موضوع و مصاحبه با گروهی از اعضای هیات علمی کارآفرین، برای گردآوری داده‌ها تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری۱۶SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است. در نتیجه ۸ مورد از موانع مرتبط با ملزومات شکل‌گیری فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه شناسایی و اولویت‌بندی گردید: عدم حضور اعضای هیات علمی کارآفرین در رشته های مختلف در سطح دانشگاه به عنوان الگو، عدم طرح مباحث کارآفرینی درسطح دانشگاه، عدم درک مناسب اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه از کارآفرینی دانشگاهی، عدم تلقی فعالیت کارآفرینانه به عنوان یک کار حرفه ای، عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه اعضای هیات علمی به تجاری سازی یافته های تحقیقاتی، عدم ارج نهادن و بهره گیری مدیران دانشگاه از ایده های خلاق، نگرش منفی پژوهشگران دانشگاه به تجاری سازی یافته های تحقیقاتی و عدم رقابت سالم بین اعضای هیات علمی