سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عسگری – دکترای توسعه ی منابع انسانی، علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
راضیه پرهیزی – دکترای توسعه ی منابع انسانی، علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
محسن آیتی – دکترای برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم گلستان در بیناعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند است که پس از شناسایی اثر این عوامل، در جهتبهبود سیستم اقدام شود. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوریداده ها، توصیفی-همبستگی است. جامعه ی آماری را اعضای هیأت علمی دانشکده هایدانشگاه بیرجند تشکیل داده اند. در پژوهش حاضر، پرسشنامه ای برگرفته ازپرسشنامه پذیرش فناوری وو و ونگ تدوین شد که پایایی آن ۰/۹۵ به دست آمد. روایی پرسشنامه نیز از طریق روش تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت. در تجزیهو تحلیل داده ها، برای بررسی وضعیت ابعاد و شاخص ها از روش تحلیل مسیر ومعادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که اگر کاربران از سیستم گلستان،اطلاعات مفیدی به دست آورند و به این نتیجه برسند که مزایا بیشتر از هزینه یاتلاش به کار گرفته جهت استفاده از سیستم است، نگرش مثبتی نسبت به سیستم خواهندیافت و به طور مؤثر از آن استفاده خواهند کرد.