سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضایی – دانش آموخته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
غلامرضا قائدی – دانشجویکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سیدهجیر طاعتی پور – دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی وضعیت عملکرد مدیریت HSE شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان که با مساحتی بالغ بر ۱۴ هزار هکتار درکیلومتر ۳۵ جاده اهواز – آبادان واقع است با بهره گیری از روش تلفیقی DELPHI و ماتریس IFE صورت پذیرفت در پژوهش حاضر تیم تحلیل گر ابتدا با استفاده از نظرات نخبگان گروه دلفی و انجام بازدیدها و مشاهدات میدانی مهمترین عوامل استراتژیک داخلی موثر برمدیریت HSE سازمان راشناسایی نموده و سپس با بهره گیری از ماتریس IFE به ارزیابی وضعیت آن مدیریت پرداخت که درنهایت مشخص گردید وضعیت مدیریت HSE درمحل مورد مطالعه در حد مطلوب و قابل قبولی قرار دارد تیم تحلیل گر درراستای تحقق و نیل به اهداف عالیه سازمان در خصوص پیاده سازی هرچه بهتر استراتژی های مدیریت HSE سازمان راه کارهای مدیریتی مناسب و موثری را ارایه نمود.