سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر نیک نیا – کارشناس ارشد ساز ههای آبی، دفتر فنی آب منطق های خراسان رضوی
حمیدرضا زرین خو – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آب پوی
حمید بیاتی – مدیرطرح انتقال آب ابیورد، شرکت آب منطق های خراسان رضوی۳
جواد آزادی – مدیر پروژه انتقال آب ابیورد، شرکت مهندسین مشاور آب پوی

چکیده:

شرایط اقلیمی ایران موجب شد هاست که گزینه انتقال بین حوض های آب بعنوان یک ضرورت مد نظر کارشناسان قرار بگیرد. ازجمله این طر حها، پروژه انتقال آب ابیورد است. این طرح از مجموع چندین سازه تشکیل شد هاست که مه مترین آ نها، تونلی است که آب را از رودخانه زنگلانلو به رودخانه شورکال منتقل م یکند. فرایند مدیریت ریسک یکی از مه مترین و شاید مه مترین بخش مدیریت پروژه در تون لهای انتقال آب است در این مقاله به شناسایی و ارزیابی ریس کها و چال شهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حقوقی تونل انتقال آب ابیورد و اثرات منفی آ نها و تبدیل آ نها به فرصت پرداخته در پروژ ههای تونل سازی پرداخته م یشود