سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدباقر خدایی – مربی پژوهش، موسسه تحقیقات جنگ لها و مراتع کشور
علی اقتصادی – استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگ لها و مراتع کشور
مسعود حسین خانی – کارشناس شرکت جهاد توسعه منابع آب

چکیده:

کلیه فعالی تهای روزانه بویژه فعالی تهای عمرانی دارای میزانی از خطرات بالقوه بوده که گاه در حد قابل قبول رخ نمایان کرده و گاهی نیز به صورت رویدادIncident)بروز م ینماید. در این تحلیل سعی م یکنیم ضمن شناسایی و تعیین مکان منابع اصلی حوادث از طریق تعیین علت حادثه که بیشترین سهم را در ایجاد حادثه دارند ونیز مشاغلی که احیاناً بیشترین صدمات را ایجاد م ینماید و همچنین آشکار نمودن ماهیت و گستردگی مسئله حادثه در واحدها و شاغل و نیز آشکار ساختن روی هها واعمال ناایمنی که نیازمند بذل توجه ویژه در برنام ههای آموزشی کارگران است. هدف نهایی بررسی حادثه راهی است که برایپیشگیری از وقوع حوادث شغلی مشابه و مجدد و یا به حداقل رساندن حوادث و آسی بهای ناشی از آن بایستی طی شود. در این تحقیق اطلاعات ثبت شده از ۳۲۷ حوادت روخداده طی ۱۷ ماه ( از خرداد ۸۶ لغایت ۶ آبان ۸۷ ) با استفاده از بر گهایتکمیل شده اعلام خسارت جانی اداره خسارت بیم ههای مهندسی مسئولیت مدنی کارگاه استخراج و مورد بررسی قرار گرفتهاست بررسی حوداث نشان م یدهد. ضربه خوردن به وسیله… و سقوط از بلندی. به ترتیب ۳۱ و ۱۷ درصد، بیشترین سهم رادر حوادث کاری و بدنه سد با ۹۷ مورد حادثه، حادثه خی زترین محل بوده و تکیه گاه چپ و راست به ترتیب ۵۱ و ۲۷ مورد درمرحله بعدی بوده بچنیگ و تعمیرگاه و ماشی نآلات و سرریز هرکدام با بالای ۲۰ مورد حادثه مقام سوم در طی دوره مورد مطالعه بخود اختصاص داده است. شغل حفاری و تزریق با ۶۵ مورد رتبه اول و کارگران ساده با ۴۸ مورد رتبه دوم و رانندگان وماشی نآلات و آرماتور بند و واحد بتن رتبه سوم حادثه دیدگان را به خود اختصاص داده است بررسی زمان وقوع حادثه نشانم یدهد حدود ۶۰ درصد حوداث در شفت روز و ۴۰ درصد از حوداث در شفت شب اتفاق افتاده است