سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدباقر خدایی – مربی پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی اقتصادی – استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مسعود حسین خانی – کارشناس شرکت جهاد توسعه منابع آب

چکیده:

تمامی فعالی تهای روزانه ب هویژه فعالی تهای عمرانی دارای میزانی از خطرات بالقوه بوده که گاه در حد قابل قبول رخ نمایان کرده و گاهی نیز به صورت رویداد Incident بروز م یکند. در این تحلیل سعی م یکنیم ضمن شناسایی و تعیین مکان منابع اصلی حوادث از طریق تعیین علت حادثه که بی شترین سهم را در ایجاد حادثه دارند و نیز مشاغلی که احیاناً بی شترین صدمات را ایجاد م یکند و همچنین آشکار کردن ماهیت و گستردگی مسئله حادثه در واحدها و شاغل و نیز آشکار ساختن روی هها واعمال ناایمنی که نیازمند بذل توجه ویژه در برنام ههای آموزشی کارگران است. هدف نهایی بررسی حادثه راهی است که برایپیشگیری از وقوع حوادث شغلی مشابه و مجدد یا به حداقل رساندن حوادث و آسی بهای ناشی از آن باید طی شود. در این تحقیق اطلاعات ثبت شده از ۳۲۷ حوادت رخ داده طی ۱۷ ماه( از خرداد ۸۶ لغایت ۶ آبان ۸۷ ) با استفاده از بر گهایتکمیل شده اعلام خسارت جانی اداره خسارت بیم ههای مهندسی مسئولیت مدنی کارگاه استخراج و مورد بررسی قرا رگرفتهاست بررسی حوادث نشان م یدهد. ضربه خوردن به هر وسیل ه و سقوط از بلندی. ب هترتیب ۳۱ و ۱۷ درصد ، بی شترین سهم رادرحوادث کاری و بدنه سد با ۹۷ مورد حادثه ، حادث هخیزترین محل بوده و تکی هگاه چپ و راست ب هترتیب ۵۱ و ۲۷ مورد درمرحله بعدی بوده بچنیگ و تعمیرگاه و ماشی نآلات و سرریز هرکدام با بالای ۲۰ مورد حادثه مقام سوم در طی دوره موردمطالعه به خود اختصاص داده است. شغل حفاری و تزریق با ۶۵ مورد رتبه اول و کارگران ساده با ۴۸ مورد رتبه دوم ورانندگان و ماشی نآلات و آرماتور بند و واحد بتن رتبه سوم حادث هدیدگان را به خود اختصاص داده است. بررسی زمان وقوع حادثه نشان م یدهد حدود ۶۰ درصد حوادث در شیفت روز و ۴۰ درصد حوادث در شیفت شب اتفاق افتاده است.