سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه دستخوان – کارشناس محیط زیست نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
مهدیه هنزایی زاده – کارشناس آزمایشگاه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

چکیده:

نیروگاهها با تولید زیاد فاضلاب،خروج آلاینده های گازی،مصرف زیاد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع آلوده کننده محیط زیست محسوب می شوند، و با توجه به این حقیقت که در عصر حاضر متوقف کردن صنایع امکان پذیر نبوده و تحمل آلودگیهای محیط زیست نیز بیش از این مقدور نمی باشد،لازم است راه حل هایی در جهت کنترل آلودگیهای زیست محیطی ارائه گردد .برای این منظور ارزیابی جنبه های زیست محیطی گام نخستین و مهمی در کنترل اثرات مخرب بر محیط زیست می باشد. جهت پایش و شناسایی این جنبه ها روشهای گوناگونی موجود است و نتایج مختلفی حاصل می شود. در این مقاله از روشFailure Mode and Effect Analysis) FMEA جهت ارزیابی جنبه های زیست محیطی استفاده شده و پس از مشخص شدنRPNهاRisk Priority Number) جنبه های بارز شناسایی شده و پیشنهاداتی جهت کاهش هریک از اثرات ارائه گردیده است.