سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حاجعلی محبی – دانشجوی کارشناسیارشد باغبانی دانشگاه زنجان
ولی ربیعی – استادیار دانشگاه زنجان
مهدی طاهری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
جلال صبا – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از مناطق مهم پرورش انگور در استان زنجان، شهرستان خرّم دره می باشد که از زمان های قدیم انگور در این منطقه کشت و کار می شده و ارقام متنوعی از انگور در این منطقه وجود دارد. شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور در این منطقه طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ بر اساس دیسکریپتور IBPGR انجام شد. مشخصات ارقام در مراحل مختلف فنولوژیکی از جمله مرحله خواب، باز شدن جوانه ها، شروع به رشد سرشاخه ها و برگ ها، باز شدن گل ها، تشکیل و رشد میوه، قبل از رسیدن میوه، رسیدن میوه ها هنگام خزان مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه حدود ۱۱۰ صفت مورفولوژیکی بر روی اندام های مختلف بوته های انتخاب شده در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنوع بسیار زیادی در صفات مورفولوژیکی و آناتومی اندازه گیری شده در بین ارقام وجود دارد. در مجموع ۴۰ رقم انگور با صفات متنوع شناسایی شد، که همه به گونه Vinifera تعلق دارند. با توجه به صفات ویژه ای که در برخی از این ارقام وجود دارد، پرورش دهندگان مو و اصلاح گران می توانند در برخی برنامه های اصلاحی و توسعه باغات انگور از آن ها استفاده کنند.