سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طیبه باقری لطف آباد – عضو هیئت علمی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رضا روستاآزاد –

چکیده:

بیوسورفکتانت تولید شده توسط سویه سودوموناس آئروژینوزا MRO01 جداسازی شده از مناطق نفت خیر جنوب ایران، جهت تعیین ویژگی های فیزیکو- شیمیایی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزهای شیمیایی گراویمتری، سنجش فنل- سولفوریک اسید و روش لوری به ترتیب بیانگر ۶۵، ۳۰ و حدود ۴ درصد وزنی- وزنی جزء لیپیدی، کربوهیدراتی و پروتئینی در ترکیب این بیوسورفکتانت بود. همچنین پدیدار شدن لکه های مربوط به چربی و قند در آنالیز کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) که با استفاده از معرف های بخار ید و مولیش صورت گرفت، گلیکولیپیدی بودن ساختار این ترکیب بیوسورفکتانتی را نشان داد. گروه های عاملی CO, CH, OH و COC که در طیف سنجی FT-IR تعیین شدند موید حضور ساختار فرضی حلقه رامنوز و بخش اسید چرب در ساختمان این ترکیب بودند. بیوسورفکتانت استخراج شده از محیط کشت باکتریایی با استفاده از ستون کرماتوگرافی سیلیکاژل به دو جزء مجزا تخلیص شد و هر یک به طور جداگانه مورد طیف سنجی NMR هیدروژن (H NMR) قرار گرفت. Chemical shift های مشاهده شده در طیف H NMR با مدل ساختار شیمیایی حلقه رامنوز و اسید چرب در شماتیک رامنولیپید مطابقت داشت. تحلیل مشاهدات روش های آنالیتیکی مختلف، ضمن تأئید نتایج یکدیگر، مشاهبه ساختار بیوسورفکتانت MR01 را با الگوی مدل ارائه شده برای فرمول ساختمانی ترکیبات رامنولیپیدی نشان دادند.