سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ذات الله رنجبر – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

کلید موفقیت در اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن داشتن مزیت رقابتی باعث تمایز یک سازمان از سایر سازمانها می شود، نیروی انسانی است. در واقع از میان سه مولفه اصلی مدیریت دانش (انسان، فرآیند، تکنولوژی)، نیروهای انسانی دانش م دار مهمترین منبع و سرمایه سازمان محسوب می گردند. از این روی، باید نیروهای انسانی و دانش و تجارب آنان را به نحو شایسته ای اداره نمود تا سازمان بر پایه ی آن بتواند به مزیت رقابتی دست یابد. به همین دلیل، در این تحقیق با هدف شناسایی ویژگیهای نیروی انسانی دانش مدار در شرکت ایران خودرو و با توجه به مبانی نظری برگرفته از آراء استوارت که شامل : خلاقیت، اعتماد به نفس ، توفقی طلبی، یادگیرندگی، متفکر بودن، خودانگیختگی، انعطاف پذیری، تحرک شغلی، مستقل بودن است، مدل تحلیلی تحقیق ساخته شد و بر این اساس وضعیت شرکت ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در انجام تحقیق حاضر روش تحقیق به کار رفته پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری تحقیق نیز کارشناسان واحد تولید قطعات پرسی ایران خودرو بوده است. با توجه به ابعاد مدل تحقیق در آزمون فرضیات، تمامی فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به غیر از استقلال کاری مورد تأئید قرار گرفتند. در انتها پیشنهاهایی برای شناسایی، جذب، نگهداری و به کار گماردن کارآمد نیروهای ا نسانی دانش مدار به مسئولین سازمان مربوطه ارائه گردیده است.