سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا سلیمانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،گروه گیاهپزشکی

چکیده:

نمونه های آلوده به ویروس با علائم زردی، کوتولگی، موزائیک، بدشکلی و بندکفشی شدن برگ و بدشکلی میوه از مزارع کدومسمایی جمع آوری شد. به منظور شناسایی ویروس موزائیک زرد کدومسمایی ZYMV از تکنیک ( RT-PCR) و (IC-RT-PCR) استفاده شد. برای انجام آزمون از دو جفت پرایمر اختصاصی ویروس DAG/ F-DAG)، R- ZYMV، (R-R5A / F-R5A که توسط Desbiez و همکاران ( ۲۰۰۲ ) طراحی شده بود، استفاده ش د. با استفاده از دو پرایمر – F-DAG/ R -DAG یک قطعه ا ز انتها ی N ژ ن پروتئین پوششی و انتهای C ژن NIb ژنوم ویروس، به اندازه ۴۵۸ جفت باز و با دو پرایمر R-R5A و F-R5A یک قطعه ۴۳۳ جفت بازی از ژن پروتئین پوششی و توالیهای اطراف آن، تکثیر شد.