سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث شهبازی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

چکیده:

سیبزمینی گیاهی است که ارزش غذایی بالایی دارد. در جهان پس از گندم، ذرت، برنج و جو مقام پنجم را از نظر میزان تولید و مصرف دارد و در ایران پس از گندم مقام دوم را به خود اختصاص داده است. یکی از معمولترین بیماریهای سیبزمینی در مناطق کشت این محصول بیماری لکه موجی با عامل قارچیAlternaria solani است. سالانه مقادیر زیادی سموم شیمیایی جهت کنترل این بیماری مصرف میشوند که علاوه بر زیان های زیست محیطی، هزینه بر بوده و سبب افزایش قیمیت تمام شده محصول میشود. جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی، خسارت کیفی وکمی این بیماری و ایجاد توسعه پایدار در مزارع شناسایی و استفاده از ارقام مقاوم امری ضروری است. به منظور بررسی مقاومت ارقام مختلف سیبزمینی رایج استان مرکزی نسبت به این بیماری، نمونهبرداری از مزارع آلوده استان انجام شد. مقاومت ارقام مختلف سیبزمینی به جدایههای قارچ عامل بیماری لکهموجی سیبزمینی، تحت شرایط گلخانه در ۴تکرار مورد ارزیابی قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طرح فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی استفاده شد.برای هر یک از ارقام مورد آزمایش گیاه شاهد در نظر گرفته شد. ارقام مختلف سیبزمینی درجه های مختلفی از حساسیت و مقاومت را نسبت به جدایههای قارچ عامل بیماری نشان دادند.