سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رونیاسی – دانشگاه آزاد همدان
غدیر میهنی – موسسه آموزش عالی گنجنامه همدان

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت دانش مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی همدان براساس مدل ساختمان مدیریت دانش بوده است مدل ساختمان مدیریت دانش دارای مولفه های اهداف دانش شناسایی دانش کسب دانش انتقال و توسعه دانش نگهداری دانش بکارگیری دانش و ارزیابی دانش می باشد روش پژوهش توصیفی پیمایشی است جامعه آماری پژوهش کلیه مدرسین مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی همدان با حداقل ۴سال سابقه تدریس درسال ۹۱-۹۰ می باشند که درمجموع مشتمل بر۸۰نفر بوده است حجم نمونه پژوهش با استفاده ازفرمول کوکران ۶۵ براورد گردید که به روش تصادفی انتخاب گردیده اند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت بوده است پایایی این ابزار با استفاده از ازمون ضریب الفای کرونباخ برابر با ۰/۸۳براورد گردیده تحلیل های حاصل ازیافته های تحقیق این نتیجه را محقق ساخته که مولفه شناسایی دانش ۳/۶۵ بیشترین امتیاز و مولفه های ارزیابی دانش و کسب دانش به ترتیب ۲/۱۸و۲/۳۳ کمترین امتیاز را بدست آورده اند که نیازنمد بهبود می باشند.