سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود رامین – موسسه تحقیقات شیلات ایران- تهران
فربد چهرزاد –

چکیده:

این سد تازه تاسیس در استان کردستان واقع شده ودر س ال ۱۳۸۴ آب گیری شده است . یک پروژه تحقیقاتی به مدت یکسال از اواخر سال ۱۳۸۵ تا اواخر سال ۱۳۸۶ به منظور شناسائی و تعیین فراوانی ماهیان این دریاچه انجام شده است . نمونه برداریها در ۸ ایستگاه بصورت ماهانه و بوسیله تور گوشگیر با چشمه ۴۰ الی ۶۰ میلیمتر صورت گرفته است. پس از تثبیت، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و بررسیهای مورفومتریک و مریستیک انجام شده است . نتایج حاصل نشان داد که تعداد ۱۳ گونه از دو خانواده در این دریاچه زندگی میکنند . خانواده های شناسائی شده شامل پورماهیانCyprinidae و مارماهیان Mastacembelidae م ی باشند . خانواده کپورماهیان با ۱۲ گونه از بیشترین تنوع برخوردار هستند گونه های شناسائی شده عبارتند از Barbus barbulus –Barbus esocinus –Barbus lacerta Barbus pectoralis –Capoeta damascina –Capoeta trutta –Carassius auratus – Chalcalburnus mossulensis ––Cyprinus carpio –Leuciscus cephalus- Ctenopharyngodon idella –Hypophthalmichthys molitrix –Mastacembelus mastacembelus از بین آنها بترتیب گونه های Cyprinus carpio , Capoeta trutta , cephalus Leuciscus بیشترین فراوانی را دارند.