سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جبار صادق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
هادی عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضرشناسایی واولویت بندی عوامل موثربررفتارکارآفرینی کارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجانغربی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضرکارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجانغربی میباشدکه تعداد ۴۴۹ نفراست. حجم نمونه آماری بااستفاده ازرابطه کوکران ۲۰۷ نفربرآوردوبااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبق های انتخاب شده است. ابزارجمع آوری اطلاعات،دوپرسشنامه،پرسشنامه عوامل موثربا ۵۸ سوال وپرسشنامه رفتارکارآفرینی شامل ۱۲ سوالاست از روشهای آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای سنجش سطح رفتار کارآفرینانه کارکنان از آزمون تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزارspss استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که سطح رفتار کارآفرینانه در حد بالایی بوده و از عوامل شناسایی شده اولیه ( ۵۸ عامل)، ۹ عامل شناسایی ودر چهار دسته؛ ارتباطات سازمانی، ساخنار سازمانی، رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی دسته بندی گردید که در دسته ارتباطات سازمانی، عامل برقراریارتباطرودررو، در دسته ساختار سازمانی، عامل رسمیتمشاغل، در دسته رضایت شغلی، عامل سازگاریبینهمکارانو در دسته فرهنگ سازمانی، عامل خطرجویی کارکنان در رتبه اول قرار دارند