سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی رفیعی سیاوشکلایی – کارشناس ارشدمدیریت دولتی – کارشناس دفترتضمین کیفیت شرکت توزیع برق استا
بی بی اکرم امینی – کارشناس ارشدمدیریت دولتی -مدیریت دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:

فرایندارزیابی وانتخاب پیمانکارنقشی کلیدی دراجرای موفق پروژه هادارد. بااسفتاده ازروش های علمی ودقیقتر وشاخص های ارزیابی مناسب واعمال ضریب اهمیت آنهادرانتخاب پیمانکار،شانس انتخاب پیمانکاران مناسب ،وامکان دستیابی به نتایج بهتروباکفیت ترافزایش می یابد. تحقیق حاضربرای شناسایی و ااویت بندی شاخص های موثردرارزیابی وانتخاب پیمانکاران اجرای پروژه های برق رسانی درشرکت توزیع نیروی برق استان خرسان رضوی صورت گرفته است. درحال حاضرانتخاب پیمانکاربرای اجرای پروژه های برق رسانی درشرکت مذکوربراساس دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصات وزارت نیروصورت می گیرد. درروش فعلی پس ازارزیابی کیفی ازمیان پیمانکارانی که بیش از۷۰ % امتیازراکسب کنندکمترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده انتخاب می شود.همانگونه که مشخص شده است دراین روش قیمت پایین مهمن ترین عامل انتخاب می باشدوسایرشاخصها دردرجه اهمیت کمتری قرارمی گیرددراین مطالعه به منظوربهبودسطح کیفی تصمیم گیری به دنبال شناسایی شاخص های موثردرانتخاب پیمانکار والویت بندی شاخص ها به کمک مدل AHP هستم که امکام مقایسه دقیق بین شاخص ها رافراهم می کندنتایج تحقیق ها نشان می دهدکه شخص قیمت درمقایسه باسایرشاخص هادردرجه اول قرارنمی گیردبنابراین بهتراست بااصلاح روش ارزیابی میزان اهمیت شاخصها درتصمیم گیری لحاظ گردند