سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

لیلا زمانی کوخالو – مدرس دانشگاه پیام نور
مریم زمانی کوخالو – کارشناس فرهنگی و هنری
داریوش نوروزی – دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی نیازهای آموزشی خانوارهای منطقه ۱۹ تهران بر اساس موضوعات آموزشی محیط زیست است. به این منظور ۶ موضوع آموزشی که در زیر مجموعه‌های ؛ حوزه معاونت محیط زیست طبقه شد. اولویت بندی نیازهای آموزشی خانوارها در حوزه محیط زیست یکی از دغدغه های دست اندرکاران و مدیران اجرایی شهر تهران است. جامعه مورد بررسی کلیه خانوارهای ساکن در منطقه ۱۹ تهران در نیمه اول سال ۱۳۸۷ بود که تعداد آن ها ۶۴۲۸۵ خانوار بود و بر اساس جدول مورگان، ۳۸۴ نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. پس از توصیف اطلاعات جمع آوری شده از گروه نمونه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری مجذور کای و آزمون فریدمن استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش نیازهای آموزشی خانوارهای منطقه ۱۹تهران به گونه زیر اولویت بندی شد. برای نمونه اولویت اول: آموزش چگونگی کاهش آلودگی صوتی در شهر تهران،اولویت دوم: آموزش روش های حفظ بهداشت محیط؛و غیره.