سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین زهدی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سید رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سید علی معلمی – ساختمان اکتشاف و تولید، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آنالیز رخسارهها و مشاهدات صحرایی از توالیهای کربناته آبهای کمعمق ائوسن (سازند جهرم)، در بخشهای جنوبشرق حوضه رسوبی زاگرس و آنالیز بعدی اطلاعات پالئواکولوژی سبب فراهم آوردن اطلاعات جدیدی از تکامل اجزاء زیستی و مورفولوژی پلتفرم کربناته در طول ائوسن در جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس شده است. در این ناحیه، سازند جهرم با ضخامتی قابل توجه و با مرز مشخص بر روی سازند شیلی پابده و در زیر سازند تخریبی- کربناته رازک قرار گرفته است. آنالیز رخسارهها، در این ناحیه سبب تشخیص شش رخساره رسوبی مشخص گردیده است. توالی کربناته سازند جهرم در این ناحیه عمدتاً از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ (به عنوان مثال نومولیتیدها، آلوئولینیدها و اربیتولیتیدها، بعد از تغییرات زیستی قابل توجه در انتهای پالئوسن) به همراه دیگر ذرات اسکلتی (نظیر جلبک سبز) و ندرتاً غیر اسکلتی (نظیر پلوئید) تشکیل شده است. بخشهای زیرین سازند جهرم در این ناحیه، در یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ با انتهای پرشیب (Distally steepened carbonate ramp) (با توجه به وجود ساختارهای کانالی بینظیر، جریانهای خردهسنگی و مقدار زیادی از کربناتهای حمل شده و نابرجا از بخشهای کم عمق حوضه به آبهای عمیقتر)، رسوبگذاری نموده است، و در طول زمان، این پلتفرم کربناته به نوع رمپ با شیب کم (Homoclinal carbonate ramp)، (بر اساس نبود تهنشستهای توربیدایتی، نبود رخسارههای ریفی، و تغییرات تدریجی رخسارهها به یکدیگر)، تکامل یافته است.