سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ذوالفقار لطفی – مربی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور قم
آزاده قره خانی – استاد مدعو، دانشگاه پیام نور قم

چکیده:

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی باغات استان قم، طی بهار و پاییز سال ۱۳۸۹ تعداد ۶۰ نمونه خاک و ریشه از باغات استان جمع آوری و نماتدهای موجود در آنها با استفاده از الک های خاکشویی و روش سانتریفوژ استخراج گردید. جهت کشتن، تثبیت و انتقال نماتدها به گلیسرین از روش تکمیل شده دگریسه (Degrisse, 1969) استفاده و سپس از آنها اسلایدهای میکروسکوپی دائمی و برش های لازم از قسمت های مختلف بدن تهیه گردید. پس از تهیه اسلاید، خصوصیات مرفولوژیک و مرفومتریک مهم آنها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم مورد بررسی قرار گرفت و پس از تهیه شرح کامل و مقایسه با شرح اصلی و سایر منابع معتبر علمی، شناسایی انجام گرفت. در این بررسی تعداد ۲۵ گونه از ۱۷ جنس در راسته Tylenchida و یک گونه در راسته Dorylaimida شناسایی گردید. بیشترین تعداد گونه های شناسایی شده در این بررسی متعلق به جنس های Ditylenchus و Aphelenchoides می باشد، که در اکثر باغات استان یافت می شود