سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا شرفی – فوق لیسانس مهندسی صنایع
مجید امین نیری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین امیری – استادیار دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

نمودارهای کنترل یکی از مهمترین ابزارهای کنترل فرایند آماری میب اشد که جهت کنترل میزان تغییرات مورد استفاده واقع می شود درنمودار کنترل زمانی که یک انحراف با دلیل مشاهده می شود پی بردن به علل اصلی تغییر در فرایند و شناسایی زمانی که این انحراف آغاز شده امری مهم و تاثیر گذار است که به آن نقطه تغییر گویند دربرخی از مسائل کنترل فرایندآماری کیفیت یک محصول یا عملکرد یک فرایند به وسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چندمتغیر مستقل توصیف می شود که به آن پروفایل گویند دربسیاری از کاربردها همچون کالیبراسیون رابطه مذکور به وسیله یک پروفایل خطی توصیف می شود درحالیکه درموقعیت های دیگر مدلهای پیچیده تری همچون پروفایل های رگرسیون پواسون موردنیاز است دراین مقاله از روش MLE به منظور کشف نقطه تغییر درفاز ۲ پایش پروفایلهای رگرسیون پواسون استفاده شده و عملکرد آن با استفاده از شبیه سازیمورد بررسی قرارمیگیرد.